Will Smithiň durmuşyny üýtgeden 3 kitap

“Pursuit of Happiness”, “Men in Black”, “I am Legend” ýaly kinolarda oýnan hem saz hem aýdym bilen meşgullanýan Will Smith, köp kişi tarapyndan bilinýän we söýülýän Hollywoodyň ýyldyzlaryndandyr. kitap

Geliň Will Smithiň durmuşyndaky üstünliklerine sebäp bolan bu 3 kitabyny gözden geçireliň!

1) Paulo Coelho – The Alchemist

Will Smith, Tavis Smile bilen geçiren gürrüdeşliginde we başgada birnäçe söhbetlerinde halaýan kitabynyň  The Alchemist kitabydygyny, kitaby okanda özüne bolan ynamyň galandygyny aýdyp geçýär.  ( kitap hakyndaky söhbetdeşligini şu ýerden görüp bilersiňiz).

Goýan maksatlarymyň ählisine ýetip biljegimi bilýärin. Şol maksatlara dogry ädim ätmek özüme bolan ynanjymy güýçlendirýär.

gfhgffffffffffffýbýbýbýbýbýbýbýbýbýbýbnýn

2)   Outliers (çyzgynyň daşyndakylar) – Näme üçin Käbir adamlar durmuşda has ökde (Malcolm Gladwell)

Özüňize we daş-töweregiňize bolan garaýşyňyzy üýtgetýän bu kitap, taryhdan we häzirki günden birnäçe mysallar berip üstünligiň haýsy ýollardan geçýänini belläp geçýär.

Will Smith, USA Todaye beren interwýusynda bu kitabyň özüni aýdyňladandygyny aýtýar.

 3) Baý kaka Garyp kaka ( Robert T.kiýosaki)

Ekonomika bilen baglaşykly bolan bu kitap awtoryň öz kakasy (garyp) we dostunyň kakasy(baý) arasyndaky gatnaşyklardan pul sowma we maýa goýum ýaly birnäçe temalara deginýär.

Oprah Winfreye beren interwýusynda özüniň orta synp bir maşgaladan gelen kakasynyň bolandygyna we lüks durmuşda ýaşaýan ogluna , pul bilen baglanşykly zatlary has gowy düşünmesi üçin ogluna hem okadandygyny aýtýar.


Will Smith öz durmuşynda “The Alchemist”  asla bes etmemek üçin , “Outliersi”  üstünligi maksat edinenleriň ýetip biljekdigi üçin, “Garyp kaka baý kakany” bolsa ekonomiki çykdajylarda we maýa goýumlarda pikir ýöretmek üçin okady.

Leave a Reply