Toprak bilen meşgullanýan çagalar has zehinli!

Geçirilen barlaglarda mekdep bagynda bag-bakjaçylyk bilen meşgullanýan okuwçylar meşgullanmaýan okuwçylara görä sapaklarynda has gowy netije görkezýäler.

1300 mugallymyň gatnaşmagynda geçirilen iş tejribesinde bag-bakjaçylyk işleri bilen meşgullanýan okuwçylaryň söz baýlygy has giň, azyk önümçiligi hakdaky maglumatlardan habarly, matematika zehinindäki ukyplylygy güýçli, özüne bolan ynamy ýokary netije görkezipdir.

Munuň sebäbini alymlar toprap bilen aragatnaşykda bolýan çagalaryň negatif energesiýasyny topragyň özüne çekmegi netijesinde okuwçylaryň sagdyn we zehinli bolmagy bilen düşündirýäler.

Mundan başgada ösdürip ýetişdirilen tohumdyr nahllaryň hasy bermegi okuwçylarda işe bolan ukybyny we höwesini artdyrýar. olarda ozüne bolan ynamyny döredýär.

Leave a Reply