Talyplar üçin  peýdaly 13 sany internet çeşmesi

Elbetde her bir talypda bolşy ýaly talyplyk döwri gaty çalt geçyär. Sapaklar, sosial durmuş , okuw-iş diýip uniwersiteti tamamlaýas. Bärde sizi birnäçe makalada duş gelen peýdaly bolup biljek internet çeşmelerine dykgatyňyzy çekesim gelýär.
 1. XMind⇒                                                                                                                               Bu kelläňizdäki garyşyk pikirleri sadalaşdyrmaga, has tertipli görnüşe getirip bilmegiňize kömek edýär.
 2. UNIGO⇒                                                                                                                                 Daşary ýurtdaky uniwersitetleriň mümkinçilileri barada aýratyn maglumat almak, dogry uniwersitet seçmek ya-da daşary ýurt stipendiýalary barada maglumat alyp bilmek üçin gaty gowy bir internet sahypasy.
 3. StudentRate⇒                                                                                                                     Egin-eşik, syýahat-gezelenç, moda, okuw kitaplary, esbaplaryny, elektronika enjamlaryny we başgada birnäçe kategoriýada ýörite okuwçylara, talyplara arzanladyşyklary ( skidkaly) tapyp biljegimiz bir internet sahypasy.
 4. UCampus⇒                                                                                                                      Daşary ýurtda okaýan ýada okamanyny meýilleşdirýän uniwersitetimiziň şäherini, ýurdyny we daş töweregini ähli aýratynlyklary bilen öwrenip biljegiňiz internet sahypasy.
 5. SelfControl⇒                                                                                                                       Eger-de girmek islemeýän internet sahypalaryňyz bar bolsa, olary SelfControl da belläp bilyäňiz. Wagtyňyz dolýança sabyr edip bilmeseňiz onda ol prilojeniýany bozmaly ýa-da kompýuteriniz täzeden ýakmaly bolýaňyz.
 6. edX⇒                                                                                                                                  Dünýädäki iň gowy uniwersitetlerden islendik wagt , islendik ýerde mugt online  kurslara gatnaşyp biljegiňiz internet sahypasy.
 7.  Flovto⇒                                                                                                                                 Online diňlemek üçin ýazylan bir sapagyňyz bar ýöne diňlemäge wagtyňyz ýok bolsa onda  Flovto   kömegi bilen widýoňyzy bir medýa papkasyna öwrüp bilýäňiz we islän wagtyňyz diňläp bilýäňiz.
 8. WolframAlpha                                                                                                             Matematika, sport, tehnologiýa, sungat, bilim, injener, saglyk we başgada birnäçe temalarda özüňize gerekli maglumatlary tapyp biljegiňiz bir internet sahypasy.
 9. ToDoIst                                                                                                                           Özüniň dizaýny bilen ünsüňizi bir ýerde jemläp biljek we ähli işleriňizi kontrol edip bilmegiňize ýardam etjek internet sahypasy.
 10. Sleepyti                                                                                                                            Sagat näçede oýanmaly bolsaňyz, şoňa görä  iň dogry ýatmalyy sagadyňyzy hasaplaýar. Adam saglygy üçin wajyp internet sahypasy
 11. UnplugTv                                                                                                                         Eger telewizor seretmänini halamaýan bolsaňyz onda bu intenet sahypasy siz üçin. Täsin, gyzykly temaly widyolary bilen içiňizi gysdyrmaz.
 12. Chegg.com⇒                                                                                                                             Diňe email adresiňiz we agza bolup özüňize birnäçe stipendiýa görnüşlerini tapyp biljegiňiz internet sahypasy.
 13. Sworkit                                                                                                                              Sport  zalyna gitmek islemeýän ya-da wagty bolmadyklar üçin öňünden taýýarlanan maşyklary seçip ya-da öz maşyklaryňyzy saýlap bedeniňiziň islendik ýerini işledip biljegiňiz internet sahypasy ( prilojeniýa).

Hormatly okaýjylar  eger-de siziňem bilýän, talyplara peýdaly bolup biljek internet sahypalaryny biziň bilen teswirlerde paýlaşyp bilersiňiz.

Comments 6

 1. TURKMEN GIRL 02/05/2018
 2. Anonim 15/11/2018
  • Guljan 16/11/2018
 3. Dinara 18/11/2018
 4. Mergen 24/12/2018

Leave a Reply