Ene dogasy

Käbe imamyndan nädip Käbä imam bolandygyny sorapdyrlar, olam men gaty erbet çagadym, ejemiň gaharyny getirýän ekenim, ejemem maňa gaharlananda “ Hernää Käbäň imamy bolaýansyň” diýip gygyrýan eken….

Gadyrly ene-atalar elbetde durmuşda herhili kynçylyklar bar, asyl bu kynçylyklaryň hötdesinden gelip bilýän ýeňýändir. Käwagt çagalara gaharymyz gelende agzymyzdan çykýan sözleri bilmän galýas. –Ýok bol, gözüm görmesin, dogulman geçenn, ýerçeken, doýdum sendenn…we başgada sanawermeli. Belkide soňundan ökünýäseem.

Geliň Agzymyzdan çykýan sözlere üns bereliň we birden “kabul edilâyse “ diýip pikirleneliň. Ya-da gaharymyz gelende bu sözlerii “ hernä doktor, alym , ile güne , watana…..wepaly çaga bolaýansyň” ýaly sözler bilen çalyşalyň.

Leave a Reply