Çagalarymyzyň iň uly mätäçligi – olary bolşy ýaly kabul...

Aslynda bu mätäçlik diňe çagalaryň däl eýsem ýetginjekleriň hem uly mätäçligidir. Biz çagalarymyzy goňşymyzyň, dostumyzyň …

– Eje meni nireden aldyň?

Çagalar ene-atalarynyň toý suratlaryny görüp ýa-da käbir wideolary görüp: “Bu suratda men nirde?”; “Näme üçin …

Çagalaryň nahara bolan islegini nädip döretmeli?

Howwa köp ene-atalar çagamyza nahar iýdirip bilemok ýa-da nahary saýlap iýýär, onam iýenok munam iýenok …

Çagamyzy ene süýdinden nädip we haçan aýyrmaly!

Medisinada çagany 2 ýaşyna çenli emdirmäge maslahat berilýär. Sebäbi çagamyza gerek bolan ähli peýdaly iýmitler …
New

Ene dogasy

Käbe imamyndan nädip Käbä imam bolandygyny sorapdyrlar, olam men gaty erbet çagadym, ejemiň gaharyny getirýän …

Çagalara tuwalet düzgünlerini nädip öwretmeli?

Gynansagam köp maşgalalarda çaga 40 günlik bolansoň tuwalet düzgünleri öwredilmeli diýip aýdylýar. Bu gaty gynandyryjy …

Ah şu öýe berlen ýumuşlar…

Çagalarymyza näçe gezek mekdepde tabşyrylan  öý ýumuşlaryny ýerine ýetir diýsek hem bizleri diňlemän bilýäler. 40 …

Dogan doganyň zary…

Döwür geçdikçe dünyä inýän bäbejikleriň sany azalýar. Hatda Ýewropada, ýagny Germaniýada ýaş nesliň azdygyny , …

Gygyrmaýan ene

Çagalyk döwrümize seretsek urman, sögülmän ulalanymyz az bolsa gerek. Sebäbi köp ene-ata çaga bir zadyň …

Toprak bilen meşgullanýan çagalar has zehinli!

Geçirilen barlaglarda mekdep bagynda bag-bakjaçylyk bilen meşgullanýan okuwçylar meşgullanmaýan okuwçylara görä sapaklarynda has gowy netije …