Sadalaşyň!

Bu dünýä geldik, ýaşaýas, bir zatlar bilen başagay bolup ömrümizi tamamlaýas. Näme üçin geldik, näme …

Täzeden dünýä gelseň haýsy käri seçerdiň?

Öň hemişe diýýädim “Täzeden dünýä gelsem ýene Diş doktor bolaryn” diýip. Sebäbi işimi söýýädim höwes …

Baý bolmak arzuwyňyzy ýok etjek 10 böwet.

Herkim bay bolmak isleýär. Ýöne durmuşda käbir zatlar baý bolmak arzuwyňyza böwet bolup bilýär. Telekeçi …

Janyna kast etmekden ýüz öwrüp KFC-ni guran Adam Colonel...

Dünýäniň iň meşhur Fast Food markasynyň biri bolan Kentucky Fried Chickeniň logosyndaky adam kim diýip …

Çagalaryň nahara bolan islegini nädip döretmeli?

Howwa köp ene-atalar çagamyza nahar iýdirip bilemok ýa-da nahary saýlap iýýär, onam iýenok munam iýenok …

Bir zada ynansaňyz hökman başararsyňyz: Pygmolionyň effekti

Bir zady köp isleseňiz şonuň amala aşjagyna ynanyaňyzmy? Bu makalamyzda , höweslenmegiňiz , özüňize we …

Ýaponlardan Ylham beriji sözler

Ýaponiýada iň köp( uzyn)  we sagdyn ýaşaýan halkyň adasy bolan Okinawa adasy uzyn yaşaýşyň adasy …

Ikigai näme?

    Köp kişiniň bilýän, Yapon halkynynyň ýaşaýyş stili: Ikigai. Ikigai bu Yapon halkynyň  ýaşaýyş …

Çagamyzy ene süýdinden nädip we haçan aýyrmaly!

Medisinada çagany 2 ýaşyna çenli emdirmäge maslahat berilýär. Sebäbi çagamyza gerek bolan ähli peýdaly iýmitler …
New

Ene dogasy

Käbe imamyndan nädip Käbä imam bolandygyny sorapdyrlar, olam men gaty erbet çagadym, ejemiň gaharyny getirýän …

Çagalara tuwalet düzgünlerini nädip öwretmeli?

Gynansagam köp maşgalalarda çaga 40 günlik bolansoň tuwalet düzgünleri öwredilmeli diýip aýdylýar. Bu gaty gynandyryjy …

Ah şu öýe berlen ýumuşlar…

Çagalarymyza näçe gezek mekdepde tabşyrylan  öý ýumuşlaryny ýerine ýetir diýsek hem bizleri diňlemän bilýäler. 40 …