Başarjaň bolmak arzuwymyzy nirede ýitirdik?

Kimler durmuşda başarjaň bolmak isleýär? Kimler üstünlige ýetmek isleýär? diyip sorasak, geçirilen anketlerde 92 % …

Sosial ulgamlaryň durmuşymyzdaky zeperleri.

Häzirki döwürde sosial ulgamlar durmuşymyzyň aýrylmaz bir bölegi boldy. Az ýa-da köp hemmämiz sosial ulgamlary …

Janyna kast etmekden ýüz öwrüp KFC-ni guran Adam Colonel...

Dünýäniň iň meşhur Fast Food markasynyň biri bolan Kentucky Fried Chickeniň logosyndaky adam kim diýip …

Bir zada ynansaňyz hökman başararsyňyz: Pygmolionyň effekti

Bir zady köp isleseňiz şonuň amala aşjagyna ynanyaňyzmy? Bu makalamyzda , höweslenmegiňiz , özüňize we …

Will Smithiň durmuşyny üýtgeden 3 kitap

“Pursuit of Happiness”, “Men in Black”, “I am Legend” ýaly kinolarda oýnan hem saz hem aýdym …

Durmuşyňyzy üýgetjek bir güýç: 5 sagat kanuny

5 sagat kanuny Bir pudakda kämilleşip, durmuşyň başga penjirelerini açyp bilmek we öz maksadyňyza ýetip …

Fewral aýynda dogulmak bagtmy?

Täze 2018-2019 njy okuw ýyly hem bosagada. Her kim okuwa başlamak üçin taýýarlyk görýäler.  1-nji …

Has gowy  öwrenmek üçin S.O.D.G.A usuly

Biz islesekde islemesekde gündelik durmuşda hemişe bir zatlar öwrenyäris,beýnimiz durman işleyär. Sebäbi adamyň beýni bir …

MAKSADA OKGYNLYK

    Seinfeld kim diýip sorasam belkide bu adamy tanamaýan ýokdyr. Seinfeld bu amerikan wäşisi bolup ol …