Durmuşyňyzy üýgetjek bir güýç: 5 sagat kanuny

5 sagat kanuny Bir pudakda kämilleşip, durmuşyň başga penjirelerini açyp bilmek we öz maksadyňyza ýetip …

Çagamyzy ene süýdinden nädip we haçan aýyrmaly!

Medisinada çagany 2 ýaşyna çenli emdirmäge maslahat berilýär. Sebäbi çagamyza gerek bolan ähli peýdaly iýmitler …
New

Ene dogasy

Käbe imamyndan nädip Käbä imam bolandygyny sorapdyrlar, olam men gaty erbet çagadym, ejemiň gaharyny getirýän …

Çagalara tuwalet düzgünlerini nädip öwretmeli?

Gynansagam köp maşgalalarda çaga 40 günlik bolansoň tuwalet düzgünleri öwredilmeli diýip aýdylýar. Bu gaty gynandyryjy …

Ah şu öýe berlen ýumuşlar…

Çagalarymyza näçe gezek mekdepde tabşyrylan  öý ýumuşlaryny ýerine ýetir diýsek hem bizleri diňlemän bilýäler. 40 …

Dogan doganyň zary…

Döwür geçdikçe dünyä inýän bäbejikleriň sany azalýar. Hatda Ýewropada, ýagny Germaniýada ýaş nesliň azdygyny , …

Fewral aýynda dogulmak bagtmy?

Täze 2018-2019 njy okuw ýyly hem bosagada. Her kim okuwa başlamak üçin taýýarlyk görýäler.  1-nji …

Gygyrmaýan ene

Çagalyk döwrümize seretsek urman, sögülmän ulalanymyz az bolsa gerek. Sebäbi köp ene-ata çaga bir zadyň …

Toprak bilen meşgullanýan çagalar has zehinli!

Geçirilen barlaglarda mekdep bagynda bag-bakjaçylyk bilen meşgullanýan okuwçylar meşgullanmaýan okuwçylara görä sapaklarynda has gowy netije …
New

Talyplar üçin  peýdaly 13 sany internet çeşmesi

Elbetde her bir talypda bolşy ýaly talyplyk döwri gaty çalt geçyär. Sapaklar, sosial durmuş , …

Has gowy  öwrenmek üçin S.O.D.G.A usuly

Biz islesekde islemesekde gündelik durmuşda hemişe bir zatlar öwrenyäris,beýnimiz durman işleyär. Sebäbi adamyň beýni bir …

MAKSADA OKGYNLYK

    Seinfeld kim diýip sorasam belkide bu adamy tanamaýan ýokdyr. Seinfeld bu amerikan wäşisi bolup ol …