Daşary ýurt dillerini öwrenmek

Täze bir daşary ýurt dilini öwrenmek islendik kişi üçinem aňsat bolmaýar. Sebäbi ähli gazançlar  belli …

HÄSIÝETIMIZI ÜÝTGETMEK

Kiçiligimden bäri kellämde jogabyny tapmakda kynçylyk çeken soraglarymyň käbirleri “Adam häsiýetini nireden alýar? Nädip erbet …

WAGTY PEÝDALY ULANMAK (iň gymmatly hazyna)

Adamlar köplenç der döküp gazanan zatlaryny has gymmatbaha hasaplaýarlar. Oňa eýe bolmak üçin näçe der …

UTANJAŇLYGY ÝEŇMEK

Utanç-haýa aslynda adama, iň esasanam gelin-gyzlara gelişýän bir häsiýetdir. Hernäçe utanjaň kişiler hemişe bir kenarda …

Meniň esasy maksadym

Bu gezekki makalada hiçhili çeşmeden peýdalanman diňe öz pikirimi beýan etmekçi. Bu ýazgyny ýazmagymyň sebäbi …

“Il näme diýer”

Şeýle geçmişimize bir göz aýlasak şuwagta çenli eden işlerimizde, alan kararlarymyzda daş töweregimiziň täsiri göz …

Google Ceo-sy Sundar Pichai-niň Tarakan Teoriýasy

Bir gün restoranda otyrkam, bir ýerden tarakan peýda bolup, oturan bir zenanyň üstütne ýapyşýar. Zenan …

Erk we yradamyzy nädip güýçlendirmeli?

Herkim gününi belli birzatlar bilen meşgullanyp geçirýär. Kimisi hiç zada ýetişip bilemok diýip jowransa, ýene …

Çagalarymyzyň iň uly mätäçligi – olary bolşy ýaly kabul...

Aslynda bu mätäçlik diňe çagalaryň däl eýsem ýetginjekleriň hem uly mätäçligidir. Biz çagalarymyzy goňşymyzyň, dostumyzyň …

Gowy uky netijeli iş, netijeli iş bolsa bizi üstünlige...

Hergün 24 sagadyň ortaça 8 sagadyny uklap geçirýäris diýip hasaplasak, 75 ýaşan adam ömrüniň 25 …

Başarjaň bolmak arzuwymyzy nirede ýitirdik?

Kimler durmuşda başarjaň bolmak isleýär? Kimler üstünlige ýetmek isleýär? diyip sorasak, geçirilen anketlerde 92 % …

Has netijeli okamagyň ýollary…

Eger-de geljekde gowy ýerlerde işlemek, gowy hünäre, maddy taýdan rahat bir durmuşa eýe bolmak ýaly …